Zákon o ochrane osobných údajov

Zákon č. 18/2018 Z. z.

Tento zákon upravuje:

- ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným spracúvaním ich osobných údajov,

- práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb,

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať na základe mena, priezviska, identifikačného čísla,

Tento zákon sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov vykonávané úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami a na spracúvanie osobných údajov inými než automatizovanými prostriedkami, ak ide o osobné údaje, ktoré tvoria súčasť informačného systému alebo sú určené na to, aby tvorili súčasť informačného systému.

Tento zákon sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov

- v rámci činnosti prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorého sídlo, miesto podnikania, organizačná zložka, prevádzkareň alebo trvalý pobyt je na území Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, či sa spracúvanie osobných údajov vykonáva na území Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky,

- dotknutej osoby, ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky, prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorého sídlo, miesto podnikania, organizačná zložka, prevádzkareň alebo trvalý pobyt nie je v členskom štáte, pričom spracúvanie osobných údajov súvisí s ponukou tovaru alebo služieb tejto dotknutej osobe na území Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či sa od dotknutej osoby vyžaduje platba alebo nie

Firma Cukrársky raj, s.r.o., 913 04 Chocholná - Velčice 409, sa zaväzuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov bude nakladať a spracúvať ich len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutých osôb. Osobné údaje, používame len na konkrétne účely, a to: na vybavovanie internetových objednávok.

Osobné údaje sú uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje uchovávame a spracúvame dlhšie, výlučne na účel archivácie, pritom dodržiavame primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8.

Prevádzkovateľ internetového obchodu Cukrársky raj spracúva osobné údaje o dotknutých osobách za účelom vybavovania objednávok a doručovania objednaného tovaru dotknutým osobám. Osobné údaje poskytuje prepravným spoločnostiam UPS a Slovenská pošta.

Identifikácia prevádzkovateľa informačných systémov (ďalej ako „IS“):

Cukrársky raj, s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro Vložka číslo:  28687/R, IČO: 47374373, DIČ:2023833548, IČ DPH: SK2023833548, sídlo: Chocholná – Velčice 409, 913 04 Chocholná - Velčice, Slovenská republika. Štatutárny orgán (konatel): Bc. Ľubomír Fabian

Názvy informačných systémov prevádzkovateľa, v ktorých spracúva osobné údaje dotknutých osôb:

IS E-shop zákazníci

IS vernostný program

Rozsah spracúvaných osobných údajov o fyzickej osobe (dotknutej osobe):

Meno

priezvisko

adresa (doručenia)

telefonický kontakt

emailový kontakt

Osobné údaje  spracúvame spôsobom, ktorý prostredníctvom našich technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Prevádzkovateľ Cukrársky raj získava uvedené osobné údaje o dotknutých osobách elektronicky a prostredníctvom internetovej stránky www.cukrarskyraj.sk. Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi  osobné údaje dobrovoľne a bez nátlaku, pri zadaní svojej objednávky.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám:                                                                                               

V prípade e-shopu sa za tretie strany považujú  kuriérske a doručovateľské spoločnosti, a to jednak tie, ktoré poskytujú svoje služby na základe osobitného zákona (napr. zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poštových službách“) a tiež tie, ktoré sa týmto alebo iným osobitným zákonom neriadia.

V tomto prípade však ide o subjekty, ktoré vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dodajú zákazníkovi tovar objednaný v e-shope. Právnym základom spracúvania osobných údajov pri doručení a prípadnej kontrole totožnosti osoby pri preberaní tovaru je zákon (§ 10 ods. 3 písm. b) zákona - zmluva, ktorou si zákazník tovar objednal. Na spracúvanie osobných údajov zákazníka e-shopu na účel dodania tovaru prostredníctvom vybraného doručovateľa nie je potrebný jeho súhlas. Je potrebné dodať, že zákon o poštových službách je právnym základom na spracúvanie osobných údajov zákazníka na účely poskytovania poštových služieb (dodanie, vybranie alebo distribúcia zásielky) pre subjekty riadiace sa týmto zákonom.

Prevádzkovateľ Cukrársky raj týmto informuje, že za účelom doručovania objednaného tovaru poskytuje osobné údaje dotknutých osôb v uvedenom rozsahu (meno, priezvisko, adresa doručenia, telefonický kontakt) tretím stranám – prepravným spoločnostiam: UPS a Slovenskej pošte.

Úplné znenie súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov:

Dotknutá osoba (spotrebiteľ) vykonaním registrácie na webovej stránke internetového obchodu, vyjadrením súhlasu a odoslaním svojej objednávky prostredníctvom predmetného internetového obchodu, udeľuje, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z., úplné znenie zákona uvedené v zbierke zákonov č. 136/2014 (ďalej len ,,zákon“), súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov poskytnutých pre účely vybavovania objednávok vrátane doručovania objednaného tovaru (prostredníctvom kuriérskych spoločností) a elektronického zasielanie informácií o akciách a newsletterov, prevádzkovateľovi IS, ktorým je: Cukrársky raj, s.r.o., Chocholná – Velčice 409, 913 04 Chocholná – Velčice, prevádzka: Horný Šianec 223, 911 01 Trenčín. Súhlas je udeľovaný zákazníkom (spotrebiteľom) dobrovoľne na dobu neurčitú. Súhlas môže byť kedykoľvek zo strany zákazníka (spotrebiteľa) písomne odvolaný, a to zaslaním odvolania zákazníkom (spotrebiteľom) udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov na adresu sídla prevádzkovateľa alebo elektronicky na emailovú adresu prevádzkovateľa uvedenú na webovej stránke.

Práva dotknutej osoby podľa §28 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z.:

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať                          

- potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,                                                                

- vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,                                                                                                                                                      

- vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,                                                                                                                                                 

- vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania                                                                                                                             

- opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,                                                                                                                         

- likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,                                                  

- likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,                                                                                                                                      

- blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, namietať voči využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo namietať voči poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.